Cîtă ideologie, cîtă cunoaștere în „cazul Mircea Vulcănescu“?

  • Recomandă articolul

După ce, la 29 iunie, consilierii Sectorului 4 au schimbat numele Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu“, scoţînd referirea la cărturarul interbelic, urmare a presiunii exercitate de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ INSHR), sute de persoane au semnat un protest împotriva celor întîmplate. Între aceștia, scriitori, academicieni, ziariști, unii, personalități de calibrul lui Virgil Nemoianu, alţii, jurnaliști toxici precum Victor Roncea.

Protestul condamnă plasarea, şi astăzi, a lui Mircea Vulcănescu între criminalii de război, precum hotărîse în 1948 o instanță ilegitimă. Invocarea de către conducerea INSHR a verdictelor date de Tribunalul Poporului ar reprezenta, scriu semnatarii, o desconsiderare a principiilor statului de drept și o implicită relegitimare a regimului comunist. „Atentatul la memoria [marelui] cărturar“ este cu atît mai sfidător cu cît îl privește pe „unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai generaţiei interbelice“ și un „martir al puşcăriilor stalinisto-dejiste“. Luînd act de „răul făcut“, protestatarii cer „schimbarea actualului cadru legislativ avînd ca referinţe legea 217/2015“ și reformarea INSHR, „care nu asigură standardele de profesionalism cerute de împlinirea importantelor atribuţii ce-i revin“. Voi urmări consistența acestor idei.

Detalii din timpul procesului lui Mircea Vulcănescu

Activitatea dusă de Institutul „Elie Wiesel“ în scopul eliminării numelui lui Mircea Vulcănescu din spațiul public este consecința asumării de către această instituţie a doctrinei dezvoltate în Raportul final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România. Deși recunosc stîngăciile și erorile verdictelor din anii ‘40, înclinaţiile tribunalelor spre politizare, autorii Raportului final susțin existenţa unui „temei legal“ în cazul proceselor criminalilor de război şi principiul că acest temei „nu poate fi astăzi desconsiderat […] pe considerentul că au fost procese comandate sau făcute de comuniști“.

Procesul lui Mircea Vulcănescu oferă un adevărat test al valabilității principiului enunţat mai sus. În cazul lui, verdictul contrazice de la început o altă susținere a Raportului final, și anume: „Un element deosebit ce trebuie subliniat în acest context este faptul că procesele au analizat culpabilități individuale, trăsătură definitorie oricărui stat de drept, și nu a recurs la culpabilizarea colectivă“.

Or, instanţele care s-au succedat nu au reușit să-i găsească nici o responsabilitate personală. Din fericire, dosarele de la CNSAS ne oferă astăzi accesul la avatarurile acestui proces şi putem face, astfel, aprecieri în completă cunoştinţă de cauză. După circa o jumătate de an de la începerea anchetei, la 19 septembrie 1946, Procurorul delegat la Curtea de Apel București a stabilit că nu există nimic care să confirme acuzele la adresa învinuitului. Par­ticiparea lui Mircea Vulcănescu la ședințele Consiliilor de Miniștri, în calitate de subsecretar de stat, nu constituie o vinovăție, căci „Nici declararea, nici continuarea războiului, nici politica generală a Guvernului și nici deportările nu se dovedesc a fi fost hotărîte de vreun Consiliu de Miniștri din cele la care învinuitul a participat“. Cu atît mai puţin poate fi incriminată intervenţia lui Mircea Vulcănescu „în favoarea populației evreiești, ca aceasta să-și recapete dreptul de a-și desfășura […] activitatea profesională ce le fusese răpită de legile rasiale anterioare“. În ce priveşte acuzaţiile în chestiunile economice, „dimpotrivă, toate faptele sale au fost exact potrivnice celor sancționate de aceste texte, învinuitul apărînd cu competență și îndîrjire interesele românești ce-i fuseseră încredințate, împotriva oricăror încercări de aservire față de străini“ (Arhiva CNSAS, Alexandru Marcu și alții, DP 000232, vol. 15, ff. 253-255).

În ciuda acestei hotărîri de închidere a cazului, deşi nu a fost depus vreun recurs în timpul legal, Curtea de Apel București a reluat procesul.1 Tulburaţi de acuzaţii, mai multe personalităţi, care îl cunoscuseră pe cărturar de aproape, au depus mărturii în favoarea lui. Dimitrie Gusti a vorbit despre Mircea Vulcănescu ca despre „unul dintre cei mai buni asistenți ai mei. Pe cînd era subsecretar de stat ținea seminarul de etică kantiană la Facultatea de Litere din Bucureşti“2. Consilierul de la Curtea de Conturi, Eugen Bălan, a amintit că Vulcănescu „a votat contra Constituției de la 1938. Nu l-a considerat nimeni ca un șovinist“3. Profesorul Vasile Băncilă a mărturisit că pe cînd ocupa funcţia de director al învățămîntului secundar, Vulcănescu a insistat pe lîngă el pentru angajarea lui Mihail Sebastian4. Chiar şi Eugen Cristescu, fostul șef al serviciului secret din președinția Consiliului de Miniștri, invoca la 18 decembrie 1947 un detaliu în favoarea inculpatului: Mircea Vulcănescu știa că Mihai și Ion Antonescu au dus tratative pentru ieșirea României din război din iarna anului 19425. Chiar şi Henry H. Stahl, un cunoscut antifascist, a adresat completului o scrisoare de susţinere.

Verdictul

I-a rămas Curţii de Apel București să îl condamne pe Mircea Vulcănescu pentru o vină colectivă. Recunoscînd că acuzatul a intrat în guvern ca tehnician, judecătorii au apreciat că „totuși această calitate nu-l poate apăra de responsabilitate, deoarece răspunderea ce se degajează în cadrul legii 312/1945 [pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război] privește pe aceia care au participat la opera de guvernare și această participare nu este în funcție de calitatea în virtutea căreia a intrat și a făcut parte din guvern, ci este legată exclusiv de participarea la guvern“6.

Despre ce a însemnat intrarea în guvernul Antonescu, Mircea Vulcănescu a explicat într‑unul din interogatoriile sale: „Am intrat în guvern [la 27 ianuarie 1941] într-un moment grav – poate unul din cele mai grele momente din istoria noastră – în care Românii se luptau între ei pe străzile Bucureștilor… […] conștient de ce fac și responsabilitățile pe care mi le asum, considerând că sarcina guvernării, în acele împrejurări, era mai curînd o îndatorire de felul obligațiunilor militare… […] În acel moment, România nu era încă în război; iar eu, personal, speram încă într-o victorie anglo-saxonă […] Am fost chemat la telefon, a doua zi după rebeliunea din Ianuarie 1941, la ora 5 dimineața, din partea Mareșalului Antonescu, pe care nu-l mai văzusem decît o singură dată în viață (la o ședin­ță tehnică de lucru…). Mi s-a cerut să răspund dacă accept postul de subsecretar de stat la Ministerul Finanțelor. Mă trezisem tocmai dintr‑un vis urît și membrii familiei mele mi-au făcut o mare opoziție. Am cerut timp de gîndit. […] După care m-a sunat Dl Cretzianu. Am scris lui Mihai Antonescu o scrisoare în care arătam că înțeleg să mă supun şi consider invitaţia «ca pe un ordin militar» – și sînt gata să depun jurămîntul“7.

Revin la faptul că dosarele de la CNSAS infirmă implicarea cărturarului devenit secretar de stat în acțiuni contraevreiești. Din contră, a obținut revenirea evreilor în posturile lor profesionale, precum notase deja delegatul procuror în 1946. A intervenit personal, acolo unde a putut (la Institutul de Statistică și la alte ministere), pentru angajarea evreilor care aveau o specialitate8. Acest comportament era coerent cu toată atitudinea sa anterioară războiului. Mircea Vulcănescu protestase contra violențelor antisemite din universități (comu­nicatul din Adevărul, în 1922) și a scris împotriva arderii cărților de către hitleriști, după venirea lor la putere.

Martorii perioadei sînt unanimi în a-l plasa între democraţi, într-o poziţie care i-a făcut pe extremiştii de dreapta să-l clasifice „de stînga“, iar pe militanţii de la cealaltă extremă, „de dreapta”. Universitarul timișorean Ema­nuel Copilaş punctează critica adusă de către cărturar „derivelor ideologice şi, ulterior, administrative ale legionarismului“ (Emanuel Copilaş, „România interbelică – noi evaluări“, în Revista română de sociologie,  anul XXVIII, nr. 1–2, Bucureşti, 2017, pp. 79–86). În ciuda documentelor, mărturiilor şi comentariilor informate, vînătorii săi de astăzi îl acuză pe Mircea Vulcănescu, preluînd judecata instanţei comuniste de a fi „militat pentru hitlerism“ şi de a fi „continuat războiul“9.

A fost Vulcănescu „unul dintre cei mai străluciţi reprezentanți ai generației interbelice“?

Validitatea sau nevaliditatea acestei susţineri a semnatarilor protestului nu are importanţă directă pentru aplicarea Legii nr. 217/ 2015. Dar are relevanţă pentru miza înfruntării în jurul memoriei lui Vulcănescu. Asupra importanței operei cărturarului există opinii diferite. Universitarii de astăzi sînt mai reţinuţi. În timp ce, pentru semnatari, Dimensiunea românească a existenţei este o carte capitală, pentru alții (vezi volumul lui Adrian Miroiu, Fuga de competiție10), ea reprezintă o propunere filozofică discutabilă. Făcînd retrospectiva operei, Emanuel Copilaş concluzionează: „Vulcă­nescu a fost o personalitate complexă, în care se recunosc, în diferite dozaje, tendinţele majore şi deseori contradictorii ale epocii. Cele mai mari contribuţii teoretice ale acestuia rezidă, probabil, în deconstruirea raportărilor insuficient de empatice (şi excesiv de empirice) la satul românesc, respectiv, în perceperea adecvată a interbelicului“11.

Între oamenii de cultură apropiați epocii interbelice, domină aprecierile apologetice. Ştefan J. Fay l-a calificat „om de anvergură europeană, de vastă cultură şi inepuizabilă inventivitate“. Un editor l-a numit pe Vulcănescu „o figură renascentistă“. Emil Cioran îl evoca drept „o excepţie uluitoare”, cel care evitase „blestemul nostru comun“. Şi mai departe: „Poate părea fără sens să afirmi, cu privire la un spirit cu adevărat universal, că nu gustase din fructul blestemat.  Acesta trebuie să fi fost totuşi adevărul, întrucît cunoaşterea sa prodigioasă era dublată de o asemenea puritate cum n-am mai întîlnit niciodată”12.

Fusese cu siguranţă un foarte bun economist. Nu doar că ajunsese director general al Vămilor la 31 de ani şi i se ceruse insistent să devină secretar de stat la Finanţe în guvernul Antonescu, dar comuniştii l-au scos în 1946 din închisoare şi l-au trimis la Paris, să asiste delegaţia română la negocierile asupra clauzelor economice.

Se adaugă tragismul sorţii sale, pieirea în plină putere, la vîrsta de 48 de ani, în temniţele comuniste, din cauza tratamentelor inumane la care a fost suspus. Sursele existente vorbesc despre un comportament demn în perioada anchetelor, a condamnării și a recluziunii. Cît din opera sa poate fi valorificat astăzi este un subiect deschis. Sigur rămîne faptul că Mircea Vulcănescu reprezintă o legendă, este perceput ca una dintre figurile etice, luminoase ale istoriei culturale româneşti a secolului al XX-lea.

A fost cărturarul un „martir“?

Protestul îl numește pe Mircea Vulcănescu „martir al puşcăriilor stalinisto-dejiste“. Căr­turarul nu a fost un martir, ci o victimă, alături de nenumăratele victime ale regimului stalinist. A fost arestat şi condamnat prin încălcarea cerinţelor elementare ale actului de justiţie. Regimul de detenție în sine însemna o tortură. Martiri sînt cei care au ales să moară, în loc să trăiască, cînd compromisul cerut de către autorități era contrar propriei lor conștiințe. Martiri au fost episcopii Bisericii Unite cu Roma (Greco-Catolică), care au refuzat trădarea Bisericii lor. Martiri au fost atîția necunoscuți, care au înfruntat torționarii, știind că-i așteaptă sfîrșitul, protejîndu-i pe alții.

Există astăzi o inflație a cuvîntului martir și este contraproductivă. Îi diluează semnificația, căci pune în evidență unele victime, punîndu‑le în umbră pe altele, din motive pur ideologice. Dă argumente celor care invocă arbitrariul martirologiei pentru a scuza crimele comuniste și responsabilitatea ideologiei care i-a dat naștere. Abate atenția de la problema recunoașterii statutului de victimă și a atitudinilor la care acest statut obligă societatea și autoritățile. Oferă încă un instrument Patriarhiei Române, ale cărei declarații, că mulții morți ai comunismului „s-ar fi jertfit pentru apărarea valorilor creștine și naționale“, le parazitează fără jenă drama. Acest viol asupra identităţii victimelor devine, încet-încet, politică de stat, de vreme ce a ajuns doctrina practică oficială a IICCMER sub preşedinţia lui Radu Preda şi, iată, principiu al promovării „Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste“, printr-o lege votată în Parlamentul României (Legea 127, din 30 mai 2017); citez din expunerea de motive a celor 34 de deputaţi care au iniţiat proiectul de lege: „[…] întemniţaţii penitenciarelor comuniste şi-au apărat cu preţul vieţii atît credinţa, cît şi idealul românesc“.

Cît de „vinovată“ este Legea 217/2015?

Protestul readuce în atenția publică Legea 217/ 2015, care generase acum doi ani un număr considerabil de polemici. De remarcat, de această dată nu se face referire doar la lege, cum se întîmplase anterior, ci la „cadrul legislativ avînd ca referinţă legea 217/2015“. Este o nuanță importantă, căci pe spatele actului normativ din 2015 au fost puse responsabilități pe care acesta nu le avea. Problemele de fond ridicate de critici erau prevederile OUG nr. 31/ 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. Restricțiile puse prin ordonanţa de urgenţă din 2002 exercițiului unor libertăți fundamentale, precum libertatea de exprimare și asociere, acolo au fost inițiate, și nu prin amendamentele din 2015. Legea 217/2015 a însemnat chiar o ameliorare. A dispărut referirea la „crima împotriva păcii“, folosibilă și folosită anterior pentru condamnarea celor responsabili pentru războiul de recuperare a Basarabiei13. Precizarea a ceea ce înseamnă „Holocaustul românesc“ a fost bine-venită, de vreme ce tema dusese la confuzii chiar între jurişti. Perioada acoperită de Holocaust a fost stabilită mai rezonabil (între 1940 şi 1945), și nu în sensul excesiv al doctrinei dezvoltate de Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România (anii 1933-1945). Faptul că legionarismul intră în categoria doctrinelor fasciste e indiscutabil pentru cunoscători. În acest sens, excesul de normativism în tratarea trecutului fascist al României este o problemă a OUG nr. 31/2002, şi nu a Legii 217/2015.

„Cazul Vulcănescu“ nu rezultă însă din restricționarea unor libertăți fundamentale pe motive de tratare a trecutului. Ci de includerea în spațiul public a unor simboluri ale memoriei. Or, acesta este și domeniul în care apare firească o lege de reglementare a ridicării sau a menţinerii în locuri publice de „statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvîrşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război“ (art. 12, Legea 217/2015). Voinţa reglementării „bunurilor simbolice colective“ prin lege este legitimă. Ceea ce nu înseamnă că actualele prevederi sînt coerente și drepte.

Este oare nevoie de reformarea Institutului „Elie Wiesel“?

Institutul „Elie Wiesel“ a fost actorul-cheie în evenimentele legate de adoptarea Legii 217/2015 și, cum spuneam, amendamentele sînt mai inteligente decît fostele articole. A reprezentat forța instituțională de opunere la prezența în spațiul public a însemnelor de glorificare a unor politicieni, ziariști și oameni de cultură acuzați de antisemitism.

Pentru tema „reformării“, ar putea fi surprinzător, dar în conformitate cu hotărîrea care i-a dat fiinţă, în anul 2005, competenţele Institutului sînt destul de limitate. Ele rezultă din obiectivul „identificării, culegerii, arhivării, cercetării și publicării documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme știin­țifice, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale privind acest fenomen istoric“. De abia în 2014 s-a adăugat o nouă funcţie: „inițiază […] și avizează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate“, dar şi aceasta e circumscrisă la obiectivul amintit. Activitățile de combatere a antisemitismului pe care și le asumă Institutul „Elie Wiesel“ intră de fapt sub autoritatea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Avînd în vedere atitudinile din societatea românească față de Holocaust, dorinţa ca INSHR să capete mai multe competenţe nu e lipsită de sens. Dar atîtea cîte sînt, INSHR are obligația să nu exceadă atribuțiile stabilite de guvern.

Responsabilitatea activităţii INSHR cade pe umerii directorului general al Institutului, căci el conduce întreaga activitate a instituției pe care o reprezintă. Or, carenţele profesionale ale actualului director au devenit de mult timp vizibile. Chiar dacă nu ar exista o problemă de profesionalism, prezenţa lui Alexandru Florian în fruntea INSHR ridică o chestiune mai adîncă: pînă la Revoluţie, actualul director general a fost un ideolog comunist, un apologet al ideilor lui Lenin, un susţinător al cultului lui Nicolae Ceaușescu. Ca şi cum aceasta nu ar fi suficient, Colegiul de Onoare [!] al Institutului include personalităţi precum fostul ofiţer de securitate Sorin Iulian şi fostul lider PCR, Ion Iliescu, astăzi trimis în instanţă sub acuzaţia unor crime împotriva umanităţii. O asemenea panoplie uma­nă face ca acţiunile Institutului „Elie Wiesel“ să arate precum o răfuială a foştilor comunişti cu victimele lor.

Concluzii dincolo de detalii

De cîţiva ani, INSHR acţionează sistematic pentru eliminarea numelui „Mircea Vulcă­nescu“ de pe străzi, din unităţile şcolare, pentru scoaterea efigiilor, a busturilor ori a altor însemne publice dedicate lui. Institutul şi-a motivat intervenţiile sale în numele legii (OUG 31/2002, respectiv, Legea 217/2017). Argu­mentul face abstracţie de două aspecte. Mai întîi, de faptul că INSHR nu are competenţa de monitorizare şi denunţare ale aplicării legislaţiei. Nici în general, nici privitor la folosirea unor însemne legate de persoanele condamnate de crime de război.

Apoi, măsurile instituţiilor nu se supun „unei legi“, ci ansamblului normelor concurente. Despre cum tratăm trecutul sînt relevante „cadrul legislativ avînd ca referinţă legea 217/2015“, dar şi alte principii şi norme. Odată cu prăbuşirea regimului comunist, înainte şi după adoptarea legii fundamentale, anumite reglementări şi acte de natură juridică esenţial nedrepte au devenit caduce (nu a fost nevoie de abrogare sau răsturnare prin instanţe). Constituţia României a consacrat o astfel de logică a vieţii de stat enunţînd în chiar primul ei articol că dreptatea reprezintă o valoare supremă, în spiritul idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989.

Legislaţia pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război din anii ‘40 a fost plină de excese, iar instanţele comuniste au caricaturizat actul de justiţie. Există proceduri care permit instanţelor actuale să anuleze condamnările Tribunalelor poporului şi să îi declare nevinovaţi chiar pe responsabilii indiscutabili ai Holocaustului românesc14. Caracterul nefast al acţiunilor lui Ion Antonescu şi al celor care l-au ajutat în acţiunile genocidare este însă flagrant şi neîndoielnic. Ca urmare, o primărie, un consiliu local sînt îndrituite să ia măsuri de scoatere din spaţiul public a busturilor autorilor de crime, chiar dacă o instanţă i-a exonerat.

Dar şi reciproca este valabilă. Faptul că există condamnări ale nevinovaţilor care poartă semnătura asesorilor şi a judecătorilor din tribunalele de odinioară nu legitimează recunoaşterea şi relegitimarea deciziilor lor aberante. Este ultragiant să susţii, în anii 2000, că nişte articole pro-antonesciene, pro-mussoliniene şi pro-hitleriste sînt echivalente cu crime de război – precum se întâmplă în cazul lui Vintilă Horia. Ultragiantă este şi vînătoarea lui Mircea Vulcănescu, un democrat, un patriot şi un umanist. Aceste atribute sînt confirmate de întreaga lui viaţă, inclusiv de activitatea sa pe cînd funcţiona ca tehnician al guvernului Antonescu. A sfîrşit tragic şi iată-l, astăzi, vînat drept criminal de război.

Unele dintre campaniile, din luările de poziţie sau intervenţiile oficiale ale Institutului stimulează antisemitismul în România, în loc să-l scadă15. Ele umbresc semnificaţia Holocaustului, în loc să-i sublinieze gravitatea. Sper ca, peste cîţiva ani, astfel de obnubilări ale raţiunii, această debusolare a bunului-simţ, manifestate colectiv, să pară un vis urît.

 

 

____________________

1. Vezi primul motiv de casare (din cele 9) în recursul lui Mircea Vulcănescu: hotărîrea procurorului delegat prin care acesta fusese scos definitiv din cauză nu fusese atacată nici de către Parchetul General al Curții de Apel București, nici de Consiliul de Miniștri. Ea constituia, ca urmare, „autoritate de lucru judecat“ (Idem., f. 109)

2. Arhiva CNSAS, Alexandru Marcu și alții, DP 000232, vol. 1, f. 85.

3. Idem., ff. 90-91

4. Idem., f. 129

5. Idem., f. 102

6. Idem., f. 189.

7. Aceste afirmații au fost confirmate de martori (Arhiva CNSAS, Alexandru Marcu și alții, DP 000232, vol. 10, f. 121).

8. Idem., f. 131.

9. Arhiva CNSAS, Alexandru Marcu și alții, DP 000232, vol. 1, f. 189.

10. Adrian Miroiu, Fuga de competiție, Polirom, Iaşi, 2016, pp. 166-172.

11. Emanuel Copilaş, op.cit.

12. Citate din discuția avută de Emil Cioran cu fata filozofului, Măriuca Vulcănescu (Ștefan J. Fay, Evocarea lui Mircea Vulcănescu, Casa Românească/ La Maison Roumaine, Paris, iulie 2000).

13. Ocuparea de către sovietici în 1940 era un evident casus beli.

14. Procese de contestaţie în anulare a unor decizii din anii ‘40 au avut loc, dar interesant cum este, aprofundarea subiectului nu-şi are locul aici.

15. Desigur, şi fără aceste stimulente, ura manifestată pe site-urile legionaroide şi ortodoxiste e copleşitoare.

Comentarii utilizatori

Adaugă comentariu

object(WP_Term)#13241 (11) { ["term_id"]=> int(19326) ["name"]=> string(7) "Nr. 901" ["slug"]=> string(6) "nr-901" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(19326) ["taxonomy"]=> string(7) "numbers" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(31) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "0" }